OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

O poskytnutie osobných údajov môžete byť požiadaní kedykoľvek, keď ste v kontakte so spoločnosťou SO LOLA s.r.o., Jičínská 226/17, 130 00 Praha – Žižkov, Česká republika, IČO: 47562595, DIČ: 2023963326, zapísaná na Prešov, odd. sro, vl.č. 29667/P, (ďalej aj len SO LOLA s.r.o.) alebo s internetovým obchodom www.sololabeauty.com. Osobné údaje sú údaje, ktoré možno použiť na identifikáciu alebo kontaktovanie jednej osoby. SO LOLA s.r.o. môže tieto osobné údaje používať v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Môže ich tiež spájať s inými údajmi na poskytovanie a zlepšovanie svojich produktov, služieb a obsahu. Osobné údaje, o ktoré sme vás požiadali, nám nemusíte poskytnúť. Pri registrácii na stránke www.sololabeauty.com, nákupe produktov, kontakte s nami alebo pri účasti na online prieskume môžeme zhromažďovať rôzne údaje vrátane vášho mena, poštovej adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy, preferencií na kontaktovanie. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, nám umožňujú informovať vás o najnovších produktoch a službách SO LOLA s.r.o. Ak nechcete byť zahrnutí do nášho zoznamu adresátov, svoje zahrnutie môžete kedykoľvek zrušiť. Osobné údaje nám tiež pomáhajú tvoriť, vyvíjať, prevádzkovať, dodávať a zlepšovať naše produkty, služby, obsah a reklamu, ako aj predchádzať stratám a bojovať proti podvodom. Osobné údaje môžeme používať aj na interné účely, ako je napríklad auditovanie, analýza údajov a prieskumy na zlepšenie produktov, služieb a komunikácie so zákazníkmi. Ak sa zapojíte do tipovania, súťaže alebo podobnej propagačnej akcie, poskytnuté osobné údaje môžeme použiť pri správe týchto programov.

 

Zhromažďujeme údaje aj vo forme, ktorá neumožňuje priame spojenie s konkrétnou osobou. Iné než osobné údaje môžeme zhromažďovať a používať na ľubovoľný účel. Môžeme napríklad zhromažďovať údaje, ako je povolanie, jazyk, PSČ, kód oblasti, jedinečný identifikátor zariadenia, adresa URL, z ktorej návštevník prišiel, miesto a časové pásmo, v ktorom sa používa stránka www.sololabeauty.com, aby sme mohli lepšie pochopiť správanie zákazníkov a zlepšiť naše produkty, služby a reklamy. Ak iné než osobné údaje skombinujeme s osobnými údajmi, takto skombinované údaje sa budú považovať za osobné údaje počas celého obdobia, v ktorom zostanú takto skombinované. Internetová stránka a online aktivity SO LOLA s.r.o. môžu používať súbory „cookie“ a ďalšie technológie, ako sú napríklad značky pixlov a webové signály. Zhromažďujeme určité údaje automaticky a uchovávame ich v protokolových súboroch. Tieto údaje zahŕňajú adresy IP (Internet Protocol), typ a jazyk prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), sprostredkujúce a výstupné webové stránky a aplikácie, operačný systém, dátumovú a časovú pečiatku a informácie o po sebe nasledujúcich kliknutiach. Tieto údaje používame na pochopenie a analýzu trendov, na správu stránky, na získanie informácií o správaní používateľa na stránke, zlepšovanie našich produktov a služieb a na zhromažďovanie demografických informácií o užívateľskej základni ako celku. SO LOLA s.r.o. môže tieto údaje použiť vo svojich marketingových a reklamných službách.

 

SO LOLA s.r.o. môže v určitých prípadoch sprístupniť niektoré osobné údaje strategickým partnerom, ktorí s ňou spolupracujú na poskytovaní produktov a služieb, alebo ktorí jej pomáhajú pri marketingu pre zákazníkov. SO LOLA s.r.o. bude zdieľať tieto osobné údaje len na účely poskytovania alebo zlepšovania svojich produktov, služieb a reklám a nebude ich zdieľať s tretími stranami na ich marketingové účely. Na základe zákonných postupov sa od spoločnosti SO LOLA s.r.o. môže vyžadovať, aby zverejnila vaše osobné údaje. Akékoľvek alebo všetky zhromaždené osobné údaje môžeme previesť na relevantnú tretiu stranu aj v prípade organizačných zmien, fúzie alebo predaja.

Keď SO LOLA s.r.o. vaše osobné údaje uchováva, používa pritom počítačové systémy s obmedzeným prístupom, ktoré sa nachádzajú v zariadeniach s fyzickými bezpečnostnými opatreniami. SO LOLA s.r.o. vám umožňuje jednoducho udržiavať správnosť, úplnosť a aktuálnosť vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ak zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje ich uchovávanie aj počas dlhšieho obdobia. Aktuálnosť kontaktných údajov a preferencií nám môžete pomôcť zaistiť aj tak, že sa prihlásite do svojho konta na stránke www.sololabeauty.com. V prípade ostatných osobných údajov, ktoré uchovávame, vám poskytneme prístup a kópiu na akýkoľvek účel a môžete tiež požiadať o opravu údajov, ak sú nepresné, alebo o ich odstránenie, ak sa podľa zákona alebo na základe legitímnych obchodných účelov nevyžaduje ich uchovávanie. Požiadavky na prístup, opravu alebo odstránenie je možné odosielať na adresu sololabeauty@gmail.com.

 

Ak máte otázky alebo pripomienky k zásadám ochrany osobných údajov SO LOLA s.r.o. alebo ich spracovaniu, prípadne ak chcete podať sťažnosť na možné porušenie právnych predpisov o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás na sololabeauty@gmail.com. Vašu konkrétnu sťažnosť alebo otázku vyriešime. Na všetky závažnejšie záležitosti budeme reagovať. V prípade, že vás naša odpoveď neuspokojí, môžete sa so svojou sťažnosťou obrátiť na príslušný regulačný orgán. Ak nás o to požiadate, budeme sa vám snažiť poskytnúť informácie o spôsoboch riešenia sťažností, ktoré môžete za daných okolností využiť.

 

V záujme zaistenia bezpečnosti vašich osobných údajov oboznamujeme s našimi pravidlami zabezpečenia a ochrany osobných údajov aj zamestnancov a spolupracovníkov SO LOLA s.r.o.

SO LOLA  s.r.o. môže svoje zásady ochrany osobných údajov z času na čas aktualizovať. Pri zásadnej zmene týchto zásad vás o tom informujeme zverejnením oznámenia na našej webovej stránke spolu s aktualizovanými zásadami ochrany osobných údajov.

 

SO LOLA s.r.o., Jičínská 226/17, 130 00 Praha – Žižkov, Česká republika

Zásady ochrany osobných údajov boli aktualizované 12.1.2021